Aplicació de l’ Art. 38 de la llei de contracte d’Assegurança

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​secc. 17, núm. 317/2020 de 4 de desembre de 2020, ha confirmat la sentència favorable a l’ assegurat de primera instància sobre l’aplicació de la terceria pericial de l’art. 38 de la Llei de Contracte d’Assegurança. En procediment dirigit per aquest despatx, amb això s’ha resolt un sinistre que portava anys encallat a causa de que l’asseguradora no estimava acreditats bona part dels danys quina indemnització reclamava l’assegurat. Es tractava d’uns danys per aigua en un comerç de mobles antics, i l’asseguradora reclamava factures dels mobles danyats, que l’assegurat no tenia.

Atés la l’estat de l’sinistre, i a iniciativa d’aquest despatx, es va instar extrajudicialment el procediment previst en l’art. 38 de la Llei de contracte d’assegurança, i després de designar perit l’assegurat, es va sol·licitar a l’asseguradora que designés el seu en el termini legal de vuit dies. L’asseguradora, probable desorientada a causa de tot el temps transcorregut, va entendre que l’esmentat procediment no era aplicable, pel que no va designar perit. Ja amb l’informe pericial de l’assegurat finalitzat, es va reclamar judicialment l’import peritat pel perit de l’assegurat, oposant-se l’asseguradora per entendre caducada l’acció. Per part d’aquest despatx, es va defensar que els escrits de tramitació, interrompien la prescripció d’acord amb la jurisprudència de Tribunal Suprem. El tribunal de primera instància va estimar íntegrament la demanda i la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona la confirma, desestimant el recurs d’apel·lació de l’asseguradora. Considera també l’Audiència de Barcelona que la reclamació no estava prescrita i que el dictamen pericial de l’assegurat era vinculant per a l’asseguradora. La condemna a l’import dels danys així peritat, més els interessos de demora i les costes de l’apel·lació.