Assegurança de responsabilitat civil empresarial, danys al producte elaborat i despeses de reparació o subsanació

La Sentència de l’ Audiència Provincial de Barcelona, secc 14, de 7 d’abril de 2011, en procediment dirigit por aquest despatx, amb condemna en costes a l’ aseguradora, va reconèixer el dret de cobertura a una empressa que havia vist denegada l’ indemnització d’ un siniestre en les següents circumstàncies:
L’empressa es dedicava a les arts gràfiques, especialitzada en etiquetat, com constaba a la pòlissa. Havía rebut un encàrrec per confeccionar milers d’ etiquetes amb codi de barres que havien d’ incorporar-se a una partida d’ ampolles de vi destinada a l’ exportació.
Pero el codi de barras de les etiquetes no era correcte per error del demandant assegurat, i van ser exportades més de dues centes mil ampolles de vi mal etiquetades.
El vi no es podía posar a la venda i era més lent i costós fer tornar la partida per reetiquetar-la, de manera que es va acordar amb el destinatari reetiquetar-les al lloc de destí mitjantçant una tercera empresa, i amb un cost de prop de 52.000 euros que va haver d’ asumir l’ assegurat.
La asseguradora havia refusat el siniestre aduïnt com a únic motiu certa estipulació del seu condicionat general especial que no donava cobertura a les responsabilitats …a) Que pretendan el cumplimiento de un contrato o la indemnización por causa de su incumplimiento total o parcial (riesgo de empresa), en particular las reclamaciones formuladas …- Por daños o defectos que sufra el propio producto asegurado, incluidos los que fueran necesarios para averiguarlos o subsanarlos, así como los costes y gastos derivados de la devolución, retirada, restitución, reemplazo, sustitución, destrucción y/o pérdida de uso de los referidos productos”.
Es va defensar a la demanda i posteriorment en oposició al recurs d’ apelació formulat per l’ aseguradora que aquesta clàusula  no complia els requisits de validessa de l’ art.  3 de la Llei  50/1980 de Contracte d’ Assegurança, doncs buidaba de manera substancial el contingut de la cobertura tal com era prèviament definida al mateix condicionat….la cobertura se extiende a amparar las reclamaciones por Responsabilidad Civil objeto del seguro derivada de la distribución de productos defectuosos (hecho generador) realizado en el ámbito de la actividad asegurada, por los daños sufridos por terceros una vez que los productos se hallen en su poder y el Asegurado…”
En definitiva, es va defensar que aquesta exclussió oposada per l’ aseguradora era imprecissa, enganyosa i contradictòria amb les que definien l’ abast i objecte de les cobertures contractades.
Aquests  arguments van ser acollits pel tribunal de primera instancia i ratificats per l’  Audiència de Barcelona en la sentencia que em citat.