Assegurança vinculada a prèstec hipotecari i qüestionari de salut cumplimentat a l’oficina bancària

Al llarg de 2009, 2011 i 2012 ens varem ocupar de tres casos molt similars als que, concertat amb diferents entitats de crèdit prèstecs hipotecaris amb diferents entitats i concertades assegurançes de vida-prèstec amb cobertures de vida i invalidessa, produïda aquesta última, l’ asseguradora vinculada a l’ entitat bancària argumentava que s’ havia produït omissió o falsetat per part del prenedor en la complimentació del qüestionari, amb suposada ocultació d’ antecedents o patologies que, amb un o altre grau, serien determinants per a l’ invalidessa quina cobertura es reclamava.
Amb dos d’ aquests casos existía refús argumentat i previ del defensos del client de l’ entitat.
Interposades les corresponents reclamacions i argumentat jurídicament l’ inexistencia de veritable omissió o inexactitut als efectes previstos a l’ art 10 de la Llei de Contracte d’ Assegurança, d’ acord amb la jurisprudencia que l’ ha desenvolupat, tots tres casos varen ésser solucionats extrajudicialment i les entitats varen acceptar la cobertura. Només amb un d’ ells va ser precís interposar demanda judicial, i en aquest cas l’ acceptació de la cobertura es va produïr un mes abans de celebrar-se el judici. 

Com acostuma a pasar amb aquest tipus de contractacions, i així ho ha constatat la jurisprudencia que es va fer servir amb la defensa d’ aquests casos, l’ empleat de l’ oficina bancària va treure importancia al qüestionari i les respostes, tractant-lo de tràmit per a la concessió del prèstec i complimentant éll mateix les respostes que recollia, amb aquest contexte, del prenedor de l’ assegurança.