Cobertura d’accident i inaplicació de clàusula limitativa

El jutjat de primera instància 48 de Barcelona, en la seva sentència núm. 206/2016 de 18 d’octubre de 2016, en procediment dirigit per aquest despatx, va reconèixer el dret de cobertura en sengles pòlisses amb una mateixa asseguradora derivat d’accident durant una carrera de motociclisme per aficionats.

L’asseguradora havia denegat la cobertura per existir en les dues pòlisses una clàusula en el condicionat general que excloïa de cobertura dels accidents produïts durant la pràctica de motociclisme. El tribunal va acceptar la naturalesa limitadora d’aquesta clàusula i no va estimar acreditat que hagués estat acceptada específicament per l’assegurat, atès que en els dos casos la menció del condicionat particular que declarava acceptades les condicions generals no incloïa acceptació de les clàusules limitadores, ia més, en un dels casos, no apareixia signat. Tampoc va admetre el tribunal l’argument de l’asseguradora que en una de les pòlisses la clàusula limitadora s’hagués inclòs com a part d’un extracte de condicions juntament amb la sol·licitud de l’assegurança, signat per l’assegurat, atès que no constava que s’haguessin acceptat a més amb la pòlissa o amb la proposició, que és el que exigeix l’art. 3 de la Llei de contracte d’assegurança, tot això acollint els arguments de la demanda i imposant interessos i costes a l’asseguradora.