Cobertura de responsabilitat civil professional d’assessor fiscal

El jutjat de primera instància 34 de Barcelona, en la seva sentència núm. 39/2016 de 7 de març de 2016, en procediment dirigit per aquest despatx, va reconèixer el dret de cobertura de la responsabilitat professional en que havia incorregut un assessor fiscal davant el seu client, en introduir erròniament les dades corresponents a unes plusvàlues en la seva declaració de l’impost de societats. Aquest error va donar lloc a una diferència tributària a favor del client que, un cop detectada per l’Agència Tributària, va motivar un expedient i una sanció.

L’import d’aquesta sanció era la responsabilitat civil la cobertura denegava l’asseguradora amb base en el fet que l’obligat tributari havia signat en conformitat l’acta d’inspecció, on acceptava que el seu infracció havia estat voluntària, al fet que no s’havia precisat pel assessor com i quan va cometre l’error, ja que no havia quedat demostrat que fos ell qui elaborava les declaracions tributàries del perjudicat.

Tots aquests arguments van ser desbaratats en la sentència esmentada, que va quedar ferma. Va reconèixer l’assessor assegurat la cobertura que reclamava i va imposar a l’asseguradora les costes.