Incompatibilitat de mediadors d´assegurances per a l´exercici de càrrecs públics

Era l´any 1998 i s´havia tingut notícia de que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda havía vingut exigint a mediadors d´assegurances d´arreu d´Espanya, el cessament en la la seva condició de regidor municipal  per estimar-ho incompatible amb l´activitat de mediació, d´acord amb l´art. 22.1 de la llavors vigent Llei 9/1992, de Mediació d´assegurances privades, que establía que “No podrá ejercer la actividad de mediador de seguros privados por sí ni por persona interpuesta quien desempeñe cargo o desarrolle funciones públicas o privadas cuya autoridad, jurisdicción o facultades de dirección pueda coaccionar la libre decisión de los interesados en orden a la contratación de seguros o elección de la entidad aseguradora”.

 

En aplicació d´aquesta norma, es va produïr el cas de que un director tècnic d´una correduría de la província de Barcelona, fou requerit igualment a cessar en la seva condició de regidor municipal amb apercibiment de revocar l´ autorizació administrativa de la seva correduría d´assegurances en altre cas. Esgotada la vía administrativa i interposat recurs contenciòs -administratiu en protecció de drets fonamentals, en concret el dret d´accés i a la participació en assumptes i càrrecs públics consagrat a l´art. 23 de la Constitució, i per vulneració del principi de reserva de llei orgánica (art. 81.1 CE) que obliga a establir els requisits d´accés i les incompatibilitats dels càrrecs públics mitjantçant llei orgànica (la Llei de Mediació era i és llei ordinària),  el TSJ de Madrid, secc. 9, sala de lo contenciòs, actuan com a órgan de primera instància, a la seva Sentència de 10 de maig de 1999, va desestimar inopinada e inesperadament el recurs, siguent així que, en realitat, por obra d´aquest recurs i conforme als arguments allà exposats, l ´art. 22.1 de la derogada Llei 9/1992, va ser modificat pel Legislador messos després, amb la Llei 15/1999, de 29 de desembre de 1999, art. 55,  per a suprimir tot esment d´ incompatibilitat de mediadors d´asegurances per a càrrecs públics i recollir únicament que No podrán ejercer la actividad de mediador de seguros privados por si ni por persona interpuesta las personas que por disposición general o especial tengan prohibido el ejercicio del comercio. Els vigents arts. 5.1 i 31.1 de la Ley 26/2006, de Mediació d´assegurances i reassegurances privades, són hereus directes d´aquesta reforma i mantenen la mateixa llibertat obtenguda i la referida absència de restriccions i incompatibilitats per a càrrecs públics que no derivin de les seves normes especials. L´autorització administrativa de la corredoria no fou revocada i no es van tenir més notícies de resolucions administratives similars.