Assegurança de crèdit i incumpliment del termini de notificació de l´ Avís d´Insolvència Provissional

En relació amb aquesta freqüent causa de refús de cobertura en sinistres del ram d´assegurança de crèdit, de complexa operativa, en procediments dirigits per aquest despatx, les sentències del jutjat de primera instància 25 de Barcelona de 15 de juliol de 2012, del juzgado de primera instància 52 de Barcelona de 4 de març de 2011, i la de la Sentència de l´Audiència Provincial de Barcelona, secc. 1ª, de 30 d´ octubre de 2012 (confirman l´anterior en el mateix sentit), han apreciat que aquestes demores i incumpliments de terminis no eximeixen a l´assegurador del seu deure de cobertura, conforme a la jurisprudència específica del Tribunal Suprem en matèria d´incumpliments formals en matèria d´assegurança de crèdit, i destacant, entre d´altres raons, l´inexistència de la necessaria previssió contractual en aquest sentit a les diferents pòlisses.