La Sentència del jutjat de primera instància 60 de Barcelona, núm. 259/2023, de 27 d’octubre del 2023, en procediment dirigit per aquest despatx, s’ha ocupat d’un sinistre en una assegurança d’assistència sanitària consitent en la necessitat d’implantar una vàlvula cardíaca …

COBERTURA DE VÀLVULA CARDÍACA NOVETOSA (TAVI) I PÒLISSA D’ASSEGURANÇA APLICABLE Llegir més »

La Sentència 183/2023 de 28 de juliol de 2023, dictada pel jutjat de primera instància i instrucció 1 de Vilafranca del Penedès, en procediment dirigit per aquest despatx, s’ha ocupat d’un assumpte en què es discutia la cobertura de RC …

Lloc del sinistre i àmbit geogràfic de la cobertura de RC de producte Llegir més »

En procediment dirigit per aquest despatx, el jutjat de primera instància 55 de Barcelona, a la sentència núm. 317/2022 de 12 de desembre de 2022, ha considerat vinculant per a l’asseguradora l’import dels danys fixat al dictamen pericial de l’assegurat, …

Art. 38 Llei de Contracte d’Assegurança. Vinculació de l’asseguradora al dictamen pericial de l’assegurat Llegir més »

En procediment dirigit per aquest despatx, el jutjat de primera instància 55 de Barcelona, a la seva sentència núm. 127/2022 de cinc de maig del 2022, va reconèixer el dret de cobertura del cost de la implantació d’una vàlvula cardíaca …

Cobertura d’implant de vàlvula cardíaca i marcapassos a la pòlissa d’assistència sanitària Llegir més »

La Sentència dejutjat de primerainstància2 deBerga,núm.93/2021de 9 de juliolde2021 a procediment dirigit per aquest despatx, ha considerat clàusula limitadora no aplicable per no complir els requisits de l’art 3 de la Llei de contracte d’assegurança d’acord amb la seva jurisprudència …

Invalidesa d’exclusió de cobertura en cas de positiu de alcoholèmia/ estupefaents en assegurança d’Autos Llegir més »

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​secc. 19, núm. 55/2020 de 13 de febrer de 2020, en procediment dirigit per aquest despatx, ha estimat el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència de primera instància i declarat el dret a …

Cobertura de responsabilitat civil professional d’estudi d’arquitectura Llegir més »

En procediment dirigit per aquest despatx, el jutjat de primera instància 3 de Mataró, en la seva sentència núm. 14/2020 de quatre de febrer de 2020, va reconèixer el dret de cobertura de robatori en un supòsit en què l’assegurat …

Exclusió de cobertura de robatori per deshabitar el domicili durant més de 72 h i per exigència de caixa forta Llegir més »

En procediment dirigit per aquest despatx, el jutjat de primera instància 5 de Granollers, en la seva sentència núm. 55/2020 de vuit de juny de 2020, va reconèixer el dret de cobertura de la responsabilitat civil d’una empresa que va …

Exclusió de cobertura de despeses de reparació, retirada i substitució en pòlissa de RC de producte Llegir més »

La sentència núm. 58/2019 de 4 de març de 2019, del jutjat de primera instància 32 de Barcelona, obtinguda en procediment dirigit per aquest despatx, té destacat interès perquè mostra la manera de demostrar la inexistència de deute i incompliment …

Inexistència de responsabilitat de corredoria d’assegurances davant important gremi col-laborador Llegir més »

La sentència núm. 185/2018, de 20 de juliol de 2018, del jutjat del Mercantil 10 de Barcelona, ​​va estimar l’existència de cobertura de danys a la mercaderia transportada propietat de l’empresa assegurada i quin transport havia encarregat a un tercer, …

Assegurança de transports i cobertura de danys a la mercaderia transportada Llegir més »

La sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​secc.1 núm. 172/2019, de 25 de març de 2019, obtinguda en procediment dirigit per aquest despatx, té destacat interès perquè assenyala la manera de demostrar els incompliments i deslleialtats d’un col·laborador extern, i …

Incompliment i deslleialtat de col.laborador extern de correduria d´assegurances Llegir més »

L’ assegurada i mutualista havia patit una invalidesa permanent per a la seva activitat laboral, i sol·licitada la prestació de cobertura, l’ entitat asseguradora, una mútua, li va denegar en entendre que la seva invalidesa no reunia els requisits recollits …

Estimació de recurs de cassació davant del tribunal suprem: cobertura d’ invalidessa en pòlissa col.lectiva de mútua d’ assegurances Llegir més »

“Los grupos de interés en España. La influencia de los lobbies en la política española”. Tecnos editorial, 2016. Obra col·lectiva dirigida pels professors Dr. Joaquim Molins, Iván Medina i Luz Múñoz L’objectiu del llibre és proporcionar un ampli panorama sobre …

Los grupos de interés en España. La influencia de los lobbies en la política española. Llegir més »

El jutjat de primera instància 48 de Barcelona, en la seva sentència núm. 206/2016 de 18 d’octubre de 2016, en procediment dirigit per aquest despatx, va reconèixer el dret de cobertura en sengles pòlisses amb una mateixa asseguradora derivat d’accident …

Cobertura d’accident i inaplicació de clàusula limitativa Llegir més »

L’Acte de l’Audiència Provincial de Barcelona, secc. 6a, d’1 de setembre de 2015, en procediment dirigit per aquest despatx, es va ocupar de la querella interposada pel prenedor d’una assegurança de RC de transport de mercaderies, que acusava d’un delicte …

Arxiu de querella d’assegurat contra corredoria d’assegurances per suposada falsificació de signatura en sol·licitud de suplement de pòlissa Llegir més »

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, secc. 13a, d’1 de setembre de 2016, en procediment dirigit per aquest despatx, es va ocupar del cas de la compravenda de drets de cartera entre dos mediadors d’assegurances, dos agents d’ assegurances …

Compravenda de cartera d’assegurances i apropiació de drets econòmics Llegir més »

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona núm. 189/2016 de 27 d’abril de 2016, en procediment dirigit per aquest despatx, es va ocupar d’un difícil cas en el qual l’asseguradora discutia el caràcter accidental de la causa que va provocar …

Concepte d’accident i cobertura d’invalidesa Llegir més »

En procediment dirigit per aquest despatx, la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, secc. 6 de 28 de setembre de 2001, va absoldre d’un delicte d’apropiació indeguda a sengles agents d’assegurances que, en vista que l’asseguradora no acceptaba el pagament …

Inexistència d’apropiació indeguda d’agents d’assegurances Llegir més »

La sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​secc.14 de 7 d’abril de 2011, en procediment dirigit per aquest despatx, va confirmar la sentència en el mateix sentit dictada en primera instància i va resoldre de manera favorable a l’empresa assegurada, …

Responsabilitat civil de producte: cobertura del dany o defecte del propi producte de l’assegurat, amb cobertura del cost per esmenar-lo Llegir més »

La sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​secc.11 de 30 d’octubre de 2009, en procediment dirigit per aquest despatx, va confirmar la sentència en el mateix sentit dictada en primera instància i va resoldre de manera favorable a l’empresa assegurada, …

Danys per vent i denegació de cobertura per no aconseguir la velocitat establerta en la pòlissa Llegir més »

La sentència del jutjat de primera instància 19 de Madrid, de 27 de març de 2014, en procedimient dirigit per aquest despatx, va resoldre favorablement a l’ agent d’ assegurances, amb estimació parcial de la seva demanda, la seva pretensió …

Captació de cartera de comercial de companyia a agente d’ assegurances: Resolució abusiva de contracte d’ agència d’ assegurances i indemnització per dany moral a l’ agent Llegir més »

La sentència del jutjat de primera instància 33 de Barcelona, de 30 de juliol de 2015, en procediment dirigit per aquest despatx, va resoldre favorablement a l’ assegurat, reconeixent el seu dret de cobertura, interessos i les costes, en un …

Assegurança de salut i denegació de cobertura de prova diagnòstica novetosa i practicada en centre no concertat Llegir més »

La Sentència de l’ Audiència Provincial de Barcelona, secc 14, de 7 d’abril de 2011, en procediment dirigit por aquest despatx, amb condemna en costes a l’ aseguradora, va reconèixer el dret de cobertura a una empressa que havia vist …

Assegurança de responsabilitat civil empresarial, danys al producte elaborat i despeses de reparació o subsanació Llegir més »

La Sentència de l’ Audiència Provincial de Barcelona, secc. 16 de 22 de desembre de 2014, ha estimat el recurs d’ apelació interposat per aquest despatx i ha ampliat el a una anualitat mitja de comissions l’ import de l’ …

Agent d’assegurances de salut i dret d’ indemnització per clientela Llegir més »

A d’ altre apartat informatiu d’ aquesta secció, varem explicar que la Sentència de l’ Audiència Provincial de Barcelona de 10 de novembre de 2011, secc. 14, va estimar incompliment contractual del deure d’ informació contractual la no entrega al …

Canvi de mediador en pòlissa i indemnització a corredor d’ assegurances per vulneració del seu dret d’ informació Llegir més »

La sentència de l’ Audiència Provincial de Barcelona, secc.19,  de 29 de gener de 2014 va reconèixer el dret a percebre una indemnització per clientela (una anualitat de comissions resultants de calcular la mitja dels darrers cinc anys), a un …

Interpretació de contracte d’ agència d´assegurances i dret a l´indemnització per clientela Llegir més »

En procedimient dirigit per aquest despatx, la sentència de la Audiència Provincial de Barcelona, secc. 14, de 3 de maig de 2012 va declarar inaplicable, per limitatiu i per no reunir els requisits d’ aplicabilitat exigits per l’ art. 3 …

Assegurança de vida i escalat de limitació del capital assegurat segons la patología o lessió determinants de l’ invalidessa Llegir més »

Al llarg de 2009, 2011 i 2012 ens varem ocupar de tres casos molt similars als que, concertat amb diferents entitats de crèdit prèstecs hipotecaris amb diferents entitats i concertades assegurançes de vida-prèstec amb cobertures de vida i invalidessa, produïda …

Assegurança vinculada a prèstec hipotecari i qüestionari de salut cumplimentat a l’oficina bancària Llegir més »

La sentència de la Audiència Provincial de Barcelona, secc 6, de 23 de desembre de 2002, havia condemnat a dos auxiliars de la mediació d´assegurances per sengles delictes d´apropiació indeguda, amb base, fonamentalment i en resum,  en l´existència d´un reconeixement …

Estimació de recurs de cassació davant del Tribunal Suprem: Inexistència de delicte d’ apropiació indeguda d’ auxiliar extern Llegir més »

Varem ocupar-nos de la defensa d´una corredoria d´assegurances a la que una empressa constructora li reclamaba responsabilitat civil professional derivada del perjudici que havía sofert, segons el seu argument, en no ser acceptada com a garantia suficient als efectes de …

Inexistència de responsabilitat civil professional i penal de corredoría d´assegurances Llegir més »

En relació amb aquesta freqüent causa de refús de cobertura en sinistres del ram d´assegurança de crèdit, de complexa operativa, en procediments dirigits per aquest despatx, les sentències del jutjat de primera instància 25 de Barcelona de 15 de juliol …

Assegurança de crèdit i incumpliment del termini de notificació de l´ Avís d´Insolvència Provissional Llegir més »

La Sentència de la Audiència Provincial de Barcelona de 10 de novembre de 2011, secc. 14 , en procediment dirigit per aquest despatx, va reconèixer sense matissos el dret del corredor a l´obtenció sense demores de la carta que el …

Obligació d´entrega al corredor d´assegurances de la carta de canvi de mediador enviada pel client a la asseguradora Llegir més »

En procedimient dirigit per aquest despatx, la Sentència del Jutjat de Primera instància 25 de Barcelona, que no va ser apelada i va quedar ferma, va condemnar a una asseguradora a abonar a una corredoría d´assegurances un rappel de revalorització …

Legalitat dels rappels o sobrecomissions a corredors d´assegurances Llegir més »

Era l´any 1998 i s´havia tingut notícia de que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda havía vingut exigint a mediadors d´assegurances d´arreu d´Espanya, el cessament en la la seva condició de …

Incompatibilitat de mediadors d´assegurances per a l´exercici de càrrecs públics Llegir més »

”LA LEY 26/2006, DE MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS: ANÁLISIS Y GUÍA PRÁCTICA PARA PROFESIONALES” proporciona una análisis pormenorizado de la nueva Ley de Mediación y una guía práctica para profesionales, elaboradas ambas desde la perspectiva profesional especializada y precisa de …

La ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados: análisis y guía práctica para profesionales Llegir més »

Condiciones generales de uso: El usuario accede voluntariamente en esta página web. Esto implica, que la utilizará conforme el presente aviso legal y las condiciones particulares de algunos servicios, la ley, la moral, la buena fe y/o las buenas costumbres. …

Avís Legal Llegir més »