Increment de prima en assegurança de salut

En procediment dirigit per aquest despatx en defensa d’una asegurada del ram de salut a qui la seva entitat li havia incrementat la prima notoriament i sense preavís, la sentència del jutjat de primera instància 57 de Barcelona de 10 de gener de 2014, va desestimar la demanda que li havía interposat la companyia, reclaman la prima.

La assegurada havia procedit a la devolució del primer rebut mensual domiciliat per l’ entitat que presentaba increment, i tot i que l’ aseguradora va semblar que acceptaba les raons de la devolució (que l’ assegurada li va exposar per correu electrònic), el cert és que li va reclamar judicialment la prima de tota l’ anualitat, un cop vençuda.

 Es va argumentar, en defensa d’ aquesta assegurada i davant d’ aquest fet en alguna mesura freqüent, que quan l’ assegurada va conèixer l’ increment l’ assegurança ja s’ havia prorrogat automàticament conforme l’ art. 22 de la Llei de Contracte d’ Assegurança de manera que no era jurídicament admisible cap modificació unilateral. Tampoc debía l’ assegurada atendre la prima, si no era la pactada a la pòlissa d’ acord amb l’ art. 14 de la Llei de Contracte d’ Assegurança i tenia plé dret a desvincular-se del contracte i cercar un altre de la seva millor conveniencia.

 A l’ esmentada sentència, que va quedar ferma, el jutjat citat va acceptar aquetes raons, va desestimar la demanda de la compañía aseguradora i li va imposar les costes.