COBERTURA DE VÀLVULA CARDÍACA NOVETOSA (TAVI) I PÒLISSA D’ASSEGURANÇA APLICABLE

La Sentència del jutjat de primera instància 60 de Barcelona, núm. 259/2023, de 27 d’octubre del 2023, en procediment dirigit per aquest despatx, s’ha ocupat d’un sinistre en una assegurança d’assistència sanitària consitent en la necessitat d’implantar una vàlvula cardíaca novedosa (TAVI). L’asseguradora considerava aplicable un condicionat particular i general posterior a l’inicial de la demandant, a causa de l’absorció de l’asseguradora inicial, i que excloïa expressament les vàlvules cardíaques. Aquest condicionat posterior no es va considerar aplicable en no haver estat mai subscrit per la demandant.

Centrats en el condicionat inicial, aquest excloïa de cobertura les tècniques noves, però el tribunal va considerar que, encara que el TAVI fos una vàlvula cardíaca d’aparició posterior a la subscripció de la pòlissa inicial, i per tant una vàlvula novetosa, la pòlissa cobria genèricament les vàlvules cardíaques i la cirurgia cardiovascular, per això va considerar cobert el sinistre, sense perdre de vista que les clàusules adduïdes per l’asseguradora en tots dos condicionats eren limitatives i no reunien els requisits jurídics de validesa, en concret l’acceptació específica. Va estimar en suma la demanda amb imposició dels interessos i les costes. L’asseguradora no la va apel·lar i va quedar ferma