Compravenda de cartera d’assegurances i apropiació de drets econòmics

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, secc. 13a, d’1 de setembre de 2016, en procediment dirigit per aquest despatx, es va ocupar del cas de la compravenda de drets de cartera entre dos mediadors d’assegurances, dos agents d’ assegurances exclusius concretament. Arribada la seva jubilació, un agent va cedir a un altre la seva cartera amb el consentiment de l’asseguradora, a canvi d’uns pagaments fixes mensuals fins a l’amortització total del preu, que s’havia establert en el contracte.

L’agent comprador va començar des del principi a demorar en els pagaments adduint dificultats econòmiques per atendre’ls, i va deixar pendents alguns terminis mensuals, que poc a poc van anar acumulant un deute. Aquesta situació va ocasionar una enorme incertesa econòmica a l’agent venedora, a més de la tensió derivada de les consegüents i contínues discussions. Intentat reiteradament sense èxit l’acord extrajudicial, i interposada ia la demanda, l’agent deutor va posar al dia els pagaments endarrerits i el deute, però les demores continuaven, es van acumular altres impagaments posteriors, i va tractar a més de compensar pel deutor pagaments de mera regularització inicial de comissions sense relació estricta amb la compravenda. L’Audiència Provincial de Barcelona va revocar el primer pronunciament desfavorable a l’agent venedora i demandant per part del jutjat de primera instància, que havia considerat que no eren greus o resolutoris els mers retards units a la compensació indeguda per l’agent demandada d’altres sumes i als impagaments posteriors, i els va estimar com a tals admetent el recurs d’apel·lació. Va declarar resolt per incompliment el contracte de compravenda de cartera i el venciment anticipat del contracte i dels pagaments amb condemna a l’agent deutora d’amortitzar la totalitat del preu pendent, en sentència que no va ser objecte de recurs i va ser ferma.