Exclusió de cobertura de despeses de reparació, retirada i substitució en pòlissa de RC de producte

En procediment dirigit per aquest despatx, el jutjat de primera instància 5 de Granollers, en la seva sentència núm. 55/2020 de vuit de juny de 2020, va reconèixer el dret de cobertura de la responsabilitat civil d’una empresa que va lliurar unes partides de plàstic adhesiu per embalar defectuós, i que li havia suposat la responsabilitat civil consistent en l’assumpció de les despeses de retirada i substitució en els que havien incorregut les seves empreses clients. La pòlissa (una assegurança multirisc de responsabilitat civil d’empresa amb cobertura de RC de producte) contenia una clàusula que deixava sense cobertura “les reclamacions degudes a les obligacions de l’assegurat derivades de la inspecció o reparació dels defectes o vicis dels productes lliurats, així com la retirada i substitució d’aquests productes “.

La sentència va acollir íntegrament els arguments de la demanda i va entendre que aquesta estipulació, no només era limitadora, sinó que en unió de la resta de les que limitaven la cobertura la deixaven pràcticament buida de contingut. Va condemnar a l’asseguradora a la cobertura de la responsabilitat civil més els interessos de demora. No va ser apel·lada i va quedar ferma.