Omissions en qüestionari de salut d’assegurança bancaria vida-préstec

El jutjat de primera instància 48 de Barcelona, ​​en la seva sentència núm. 79/2019 de 25 de març de 2019, va reconèixer el dret a la cobertura de mort en una assegurança de vida vinculada a la cancel·lació d’un préstec hipotecari en què l’assegurada havia incorregut formalment en reserva o inexactitud, atès que havia estat diagnosticada del melanoma que va acabar causant-li la mort i, en canvi, havia declarat no patir càncer en el qüestionari de salut que li va fer omplir l’entitat bancària.

Acollint-se a aquesta ocultació de patologies en el qüestionari signat per l’assegurada, segona beneficiària després de la entitat bancària, l’entitat asseguradora vinculada va denegar la prestació, el que va donar lloc a un procediment judicial en el qual aquest despatx, a més de la indisputabilitat de la pòlissa conforme a l’art. 89 de la Llei de contracte d’assegurança, va fer valer la jurisprudència específica que en matèria d’assegurances bancaris que nega la exisgtencia de dol i / o relativitza enormement la transcendència jurídica de les omissions o reserves de patologies prèvies.

La sentència va acollir els arguments de la demanda i va condemnar també a l’asseguradora al pagament de les costes. No va ser apel·lada i va quedar ferma.