Assegurança de transports i cobertura de danys a la mercaderia transportada

La sentència núm. 185/2018, de 20 de juliol de 2018, del jutjat del Mercantil 10 de Barcelona, ​​va estimar l’existència de cobertura de danys a la mercaderia transportada propietat de l’empresa assegurada i quin transport havia encarregat a un tercer, amb condemna a l’asseguradora al pagament de les costes i dels interessos de demora.

L’asseguradora es va oposar a la demanda judicial de cobertura argumentant multitud de motius: (1) que no constaven les instruccions donades al transportista sobre la manera en què havia d’acomodar la mercaderia, circumstància que va ser causa dels danys, (2) que existia infraassegurança, (3) que no s’havia declarat correctament la facturació i calia aplicar un regle proporcional, (4) que la pòlissa era d’aplicació subsidiària a la del transportista efectiu, i (5) que no s’havien preservat els drets de subrogació de l’asseguradora davant el transportista responsable.
Un per un aquests cinc arguments van poder superar-se en la valoració de la prova practicada en judici i els arguments del demandant van ser recollits per la sentència referenciada, amb condemna a l’ asseguradora a la totalitat dels danys, interessos i costes. No va ser apel·lada per la companyia asseguradora i va quedar en conseqüència ferma.