Captació de cartera de comercial de companyia a agente d’ assegurances: Resolució abusiva de contracte d’ agència d’ assegurances i indemnització per dany moral a l’ agent

La sentència del jutjat de primera instància 19 de Madrid, de 27 de març de 2014, en procedimient dirigit per aquest despatx, va resoldre favorablement a l’ agent d’ assegurances, amb estimació parcial de la seva demanda, la seva pretensió de rebre una indemnització per dany moral derivada de la resolució abusiva del seu contracte d’ agència. El contracte, molt desfavorable a l’agent en les seves condicions, contemplava l’ inexistència de qualsevol dret d’ indemnització per clientela o dret passiu a la seva extinció,i ademés, que sense necessitat de cap comunicació s’ entenia resolt si l’ agent no aportava operacions durant tres messos.

Invocant aquesta darrera condició, l’agent es va trobar amb el seu codi i relació cancelats sense avís previ. En realitat, encara que es tractava d’ una persona molt gran i que desenvolupava aquesta tasca de manera secundària i amb escasos mitjans, sí havía aportat unes poques sol.licituts d’operacions de las que no havía tornat a tenir més notícia, pero que, arrel de la cancelació del seu codi i gràcies al seu contacte amb els clients va poguer esbrinar que, en realitat, les pòlisses s’ havien formalitzat fent constar com agent d’ assegurances a la dona del seu responsable comercial, que tenia contracte d’ agència amb la mateixa entitat. Es a dir, que havien estat captades pel seu responsable comercial.

Tot i l’ important dificultat provatòria, per mitjà dels documents que encara conservaba l’ agent i dels clients testimonis, va poguer demostrar-se que, en efecte, tot el tracte l’ havien mantigut amb l’ agent demandant i que, en canvi, no coneixien a l’ agent d’ assegurances que hi figurava a les seves pòlisses.

Es va condemnar a l’asseguradora a indemnitzar per dany moral a l’ agent, entenent la resolució del seu contracte abusiva, amb un equivalent a la meitat de les seves darreres comissions anuals, 4000 euros. La sentència no va ser objecte d’ apelació i va esdevenir ferma.